Medlemsinformation

GDPR och Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Uppgiftsminimering

Bullandö samfällighetsförening tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med samfällighetens medlemmar. Den information som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs nedan och inga andra uppgifter registreras.

Bullandö samfällighetsförening behandlar nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, fakturera årsavgift och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar. Bullandö samfällighetsförening hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) medlemmars personuppgifter endast för samfällighetens interna arbete och lämnar inte personuppgifter vidare.

Grund för samfällighetsförenings personuppgiftshantering

Grund för Bullandö samfällighetsförenings personuppgiftshantering är det avtal som finns med medlemmarna vid medlemmens köp av fastigheten. Vid förvärvande/ägande av fastighet inom Bullandö samfällighetsförening omfattas
medlemmarna av samfällighetsföreningen och dess stadgar, varmed avtal föreligger.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt telefonnummer.

Vi nås på info@bullandosamfallighet.se